Bevorderen van het uniform imago van het nationale toerisme

Facebook logo Twitter logo Youtube logo Slideshare logo

Legal & Privacy

De website www.enit.it beantwoordt aan de doelstelling om haar gebruikers institutionele informatie te verschaffen over het organisme, haar samenstelling en haar werking, om het imago van Italië en van haar toeristische producten in het buitenland te promoten en om de commerciële penetratie ervan in de internationale markten te stimuleren. Bij het uitvoeren van haar promotionele activiteit handelt de ENIT in strikte naleving van de principes van ernst en onpartijdigheid met als doel zo correct en neutraal mogelijke informatie te leveren. De gebruiker neemt nota van het feit dat zijn gebruik onderworpen is aan de aanvaarding van de hierna vermelde beperkingen en voorwaarden.

Il Sito Internet www.enit.it risponde allo scopo di fornire ai suoi destinatari informazioni istituzionali riguardanti l’ente e la sua composizione e funzionamento e di promuovere all'estero l'immagine dell'Italia e dei suoi prodotti turistici e per favorire la loro penetrazione commerciale sui mercati internazionali. .Nella sua attività di promozione, l'ENIT opera attenendosi strettamente a principi di serietà ed imparzialità, con l'obiettivo di fornire una informazione quanto più possibile corretta e neutrale L'utente prende atto che il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni qui di seguito stabilite.

 

De teksten, informatie en andere gegevens die op deze website gepubliceerd worden of toegankelijk zijn via forms, hebben een louter informatief en promotioneel karakter. Om die reden kan de ENIT op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele perioden van ontoegankelijkheid van de dienst, noch voor eventuele fouten of tegenstrijdigheden in de inhouden van deze Website. Alle inhouden van deze Website dienen beschouwd te worden als informatieve en promotionele elementen. De ENIT neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voer diensten die aangeboden worden door derden waarnaar een koppeling bestaat op deze Site, noch voor eender welke andere inhoud of informatie die tegenstrijdig is met de wetgeving van de Italiaanse staat en die zich bevindt in de bronnen van de derde waarnaar een koppeling bestaat. De ENIT kijkt met de grootste zorgvuldigheid toe op de betrouwbaarheid van de informatie op deze site - informatie die ook door derden van publieke of private aard aangeleverd kan worden.

Deze zorgvuldigheid houdt verder geen enkele vorm van recht, verplichting of garantie in ten aanzien van de gebruikers van www.enit.it, ook niet voor de door derden geleverde gegevens. De informatieve inhouden van deze site vervangen geenszins officiële teksten die erop geciteerd of weergegeven zijn. Deze teksten dienen in hun rechtstreekse bron geraadpleegd te worden. De ENIT behoudt zich het recht voor op ieder moment de informatieve inhouden en de aangeboden diensten op de site te wijzigen, bij wijze van update of om welke andere noodzaak dan ook.

De teksten die niet door de ENIT zelf geschreven worden, waarvoor de ENIT over de bevoegdheid beschikt ze te gebruiken, met of zonder mogelijkheid om updates of wijzigingen aan te brengen, afkomstig van Italiaanse publieke administraties of van andere publieke of private organismen, vallen, wat betreft hun betrouwbaarheid, onder de verantwoordelijkheid van de auteurs ervan of van de eigenaars van de respectievelijke copyright of hoe dan ook van degenen die ze ter beschikking gesteld hebben van de ENIT waarvan elke verantwoordelijkheid uitgesloten blijft, ook in geval van ontijdige aanpassing van deze informatie.

De gegevens die uit op de website gepubliceerde publiciteit gehaald kan worden, behoren op exclusieve wijze toe aan de entiteiten waarvoor publiciteit gemaakt wordt. Bijgevolg staan deze laatsten rechtstreeks borg ten aanzien van de gebruiker in geval van gebrekkige overeenstemming met de werkelijkheid.

Elk recht op de inhouden (bij wijze van voorbeeld: teksten en beelden) is voorbehouden krachtens de geldende regelgeving. De inhouden van de pagina's van de website mogen, noch geheel, noch gedeeltelijk, op welke manier dan ook, gekopieerd, gereproduceerd, verstuurd, geüploaded, gepubliceerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ENIT, met uitzondering van de mogelijkheid gegevens op te slaan op de eigen computer of fragmenten van de pagina's van deze site uitsluitend voor persoonlijk gebruik af te drukken.
 

 

ENIT is een geregistreerd merk. De website, layout, teksten, beelden, informatie en alle andere inhouden van deze site zijn onderworpen aan © Copyright namens de eigenaars van de merken (alle rechten voorbehouden). De reproductie van het merk, de aan copyricht onderworpen verklaringen, de beelden en de inhouden van deze website is verboden.

 

Het gedeeltelijk citeren van de inhouden van de site is uitsluitend toegestaan om de uitoefening van het journalistieke recht op berichtgeving toe te laten, voor de bespreking ervan of voor het gebruik in wetenschappelijke publicaties, op voorwaarde dat de naam van de auteur geciteerd en de bron vermeld worden. De reproductie van inhouden van de site voor winstgevende doeleinden blijft ten allen tijde uitgesloten. Aanhalingen, samenvattingen, uittreksels of reproductie van delen of afzonderlijke passages van de inhouden van deze site in het kader van discussie, kritiek, studie of onderwijs zijn uitsluitend toegestaan binnen de grenzen van deze specifieke doeleinden en voor zover deze geen concurrentie voor de ENIT in de hand werkt naar aanleiding van het economische gebruik ervan. Bijgevolg is elk gebruik dat zich zou voordoen voor de hierboven beschreven doeleinden onderworpen aan de vermelding van de titel van het werk en van de titularis van de gebruiksrechten welke exclusief aan de ENIT toebehoren, behalve indien anders vermeld. Het is toegestaan dat afzonderlijke gebruikers niet essentiële delen van de site selecteren en hergebruiken voor zover deze strikt persoonlijke doeleinden van de gebruiker dienen waarbij elk commercieel gebruik uitgesloten wordt en waarbij de gebruiker ten allen tijde verplicht blijft de bron en eender welke andere vorm van communicatie te vermelden, tenzij deze beschikt over een onbetwistbare toelating van de ENIT en indien dit volgt op een expliciete onderhandeling.

Geen enkele koppeling naar deze website mag, onder welke vorm dan ook, indien geplaatst door derden, schade berokkenen aan het imago noch aan de activiteiten van het Agentschap. Het eventuele niet naleven van de hierboven genoemde bepalingen, zal, behoudens expliciete geschreven toestemming, vervolgd worden door de bevoegde burgerlijke en gerechtelijke instanties.

Con la presente informativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 ( “Codice in materia di protezione dei dati personali” – d’ora in avanti solo “Codice”) nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 (doc. web 3118884), l'ENIT, Titolare del trattamento, fornisce agli utenti del sito www.enit.it alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.

Cosa sono i cookie

Un cookie è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web al browser dell’utente e memorizzati sul dispositivo di quest’ultimo; vengono quindi re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di siti diversi (cosiddetti cookie di “terze parti” ) impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate

Il sito www.enit.it utilizza cookie tecnici di navigazione e include al proprio interno alcuni servizi forniti da terze parti che possono generare cookie memorizzati sul pc dell’utente. Per prendere visione delle caratteristiche tecniche di tali servizi e delle specifiche in materia di privacy, si rimanda alla lettura delle rispettive informative sulla privacy.

come negare il consenso all'utilizzo dei cookie

È possibile negare il proprio consenso all’accettazione dei cookie sul proprio dispositivo, agendo sulle impostazioni del programma utilizzato dall’utente per la navigazione su Internet. La disattivazione dei cookie NON impedisce la navigazione del sito ma può influire sul funzionamento dei servizi di terze parti utilizzati all’interno dello stesso. Di seguito alcuni link per la configurazione dei browser piu' diffusi

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni riguardo la normativa si rimanda al sito del garante sulla privacy

 

De toepassing van de gebruiksvoorwaarden is gereglementeerd door de substantiële en procedurele Italiaanse wetgeving.

Back to top